lørdag 28. juni 2014

den sak

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak

fredag 22.august 2014 kl.0900 i Inntrøndelag tingrett
rettsal 5, Tinghuset, Steinkjer

selv legger jeg ingenting i en slik sak
i motsetning til den lidende røver

utfallet kommer på det samme

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak
Trond Bjarte Fossum - Helsedirektoratet

Partene innkalles til hovedforhandling ved Inntrøndelag tingrett

fredag 22.august 2014 kl.0900 i Inntrøndelag tingrett
rettsal 5, Tinghuset, Steinkjer

Det er satt av 1 dag til saken

Partene må ta med.............osv

-------------------------------------------


Oppnevning og innkalling av fagkyndige meddommere
til hovedforhandling i sivil sak
Trond Bjarte Fossum - Helsedirektoratet

I sak nr.14-098508TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett
blir med dette følgende oppnevnt som fagkyndig meddommere

Psykiater Hans Ole Furuseth 1349 Rykkinn Fagkyndig meddommer


Rettsmøtet i saken begynner..........osv


----------------------------------------------------

Innkalling av meddommere til hovedforhandling i sivil sak
Trond Bjarte Fossum - Helsedirektoratet

I sak nr. 14-098508TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett
er følgende oppnevnt som meddommere

Fagkyndig Hans Ole Furuseth 1349 Rykkinn
meddommer
Meddommer Magnhild Helene Gederaas 7520 Hegra
Varameddommer Lise Eriksen 7670 Inderøy

Rettsmøtet i saken begynner ..........osv

---------------------------------------------

Saksøker : Trond Bjarte Fossum

Saksøkerens prosessfullmektig : Advokat Kent Fredriksen

Saksøkte : Helsedirektoratet

Saksøktes prosessfullmektig : Advokat Karen Mellingen

torsdag 19. juni 2014

tre stygg-brev

idag får jeg tre stygg-brev i postkassen
ett fra kontrollkommisjonen
utifra lege Roy P Huse angående hans forlengelse av psykisk helsevern
så får jeg ett brev fra den advokat
angående hans klage til fylkeslegen på vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke
og det siste brevet er fra fylkeslegen som skal innhente journaler og historikk

hele dette røver og spill
drives utifra sykehusets og alles overgripende journaler og historikk
oppsamlet gjennom 30 år

jeg har meldt meg ut for lenge siden
jeg kjemper ikke på dette djevel og plan
da taper

-------------------------------------

var på sykehuset for noen dager siden
angående å uttale meg utifra deres årsvurdering tvang
blir truet til dette utifra dette overgripende politipresset deres

den nye overgripende  psykiatriske overlege kan fortelle :
jeg retter meg bare etter journalen jeg
og alt som står der er jo..sant

og etterpå har han vrangframstillt hele min samtale
og bruker sine egne ord og formuleringer mot syk
og smetter alt sitt overgripende inn i den "sanne" journal

slik drives de psykiatriske overgrep mot mitt liv

mandag 16. juni 2014

advokaten ringer

advokaten ringer meg
han ville gi til kjenne at han søker fylkesmannen
om fritak fra tvangsmedisineringen
nå før tingrettsaken

en utrulig fort samtale
med en total hastig snøvlete brydd og uintressert avslutning på samtalen
han sa ikke en gang morn eller hade

slik høres et byrdet eller overarbeidet menneske ut tenker jeg

kan dem ikke gi litt støtte og medmenneskelighet da
er det så vanskelig

torsdag 12. juni 2014

stevningen

STEVNING
TIL
INNTRØNDELAG TINGRETT

SAKSØKER : Trond Bjarte Fossum Blåklokkeveien 16 A 7606 Levanger

PROSESSFULLMEKTIG : Advokat Kent Fredriksen Postboks 1059 Sentrum 5809 Bergen

SAKSØKT : Staten v/Helse-og Omsorgsdepartementet
          Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

SAKEN GJELDER : Domstolsprøving av vedtak om tvunget psykisk helsevern
jfr.tvistelovens §36,jfr.lov om psykisk helsevern §7-1I SAKENS BAKGRUNN

Saksøker har vært underlagt tvunget psykisk helsevern i 30 år
Pasienten ble første gang innlagt ved psykiatrisk avdeling, 
Sykehuset Levanger i 1983
I 1993 fikk han diagnosen paranoid psykose
en diagnose som senere er endret til paranoid schizofreni

Pasienten har nå sammenhengende vært undergitt tvunget psykisk helsevern
siden 18.07.2008
både med og uten døgnopphold
I korte perioder har det tvungne vernet imidlertid vært opphørt

Den 11.04.2014 klaget saksøker på at han er underlagt
tvunget psykisk helsevern og begjærte seg utskrevet av det tvungne vernet
Saksøker mener at han i dag framstår samlet som velfungerende
og føler det tvungne vernet som en stor belastning

Kontrollkommisjonen behandlet klagen den 28.april 2014,jfr

BEVIS BILAG 1 : Protokoll for Kontrollkommisjonen
for Sykehuset Levanger, psykiatrisk klinikk av 28.april 2014

Som vi ser av slutningen på s.5 ble klage over vedtaket 
om tvunget psykisk helsevern ikke tatt til følge

Dette vedtaket er saksøker ikke enig i og han ønsker å bringe saken
inn for domstolen til overprøving
med hjemmel i lov om psykisk helsevern § 7-1.

II PÅSTANDSGRUNNLAG

Grunnvilkåret for bruk av tvunget psykisk helsevern
er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse
Uttrykket er et rettslig begrep og tilsvarer ikke noen spesiell
medisinsk diagnose.
Sykehuset vurderer saksøker som paranoid schizofreni
Saksøker er ikke enig i at han har en slik lidelse
og vil bestride at han har vrangforestillinger

Saksøker vil også gjøre gjeldende at kontrollkommisjonen har foretatt
en feil bevisvurdering og lovanvendelse
når den er kommet til 
at det negative behandlingsvilkåret i loven er oppfyllt.
Saksøker kan ikke se at hans tilstand vil bli vesentlig forverret
i meget nær fremtid
uten antipsykotisk medisinering

Saksøker vil også bestride at farekriteriene i lovens §3-3 nr.3b er oppfyllt
Dette forhold er mangelfullt utredet
og det foreligger ikke dokumentasjon idag
som skulle tilsi at farekriteriet er oppfyllt

Saksøker vil også gjøre gjeldende at tvunget psykisk helsevern
ikke er nødvendig da frivillig psykisk helsevern kan etableres i stedet
Frivillig psykisk helsevern har ikke vært forsøkt 
i tilstrekkelig grad i den siste tid

Saksøker mener at videre tvangsmessig inngrep
er uforholdsmessig og urimelig
i forhold til hva man kan oppnå ved inngrepet,
jfr.lov om psykisk helsevern §3-3nr.6.
Saksøker opplever tvunget psykisk helsevern
som en meget stor belastning og ønsker dette opphevet
Retten må her foreta en helhetsvurdering der det særlig legges vekt på
den belastningen det tvangsmessige inngrepet medfører for den syke

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevistilbud nedlegges slik

PÅSTAND

1.Vedtaket om tvunget psykisk helsevern for Trond Bjarte Fossum
f.13.04.1957 oppheves

Stevning i 5-fem-likelydende eksemplarer sendes Inntrøndelag tingrett

Bergen, 10. juni 2014


advokaten

-----------------------------------------------------------------------

det er morsomt her å se hvordan disse maktdjevler
gjennom tiår har fremmet sine grufulle overgrep
mot et normalt friskt ressurssterkt menneske
for i etterkant å fremme sin veltalende historikk kamp og saker mot syk

de har enorm terapi i dette
i sitt konge og psykose

mandag 9. juni 2014

den håpløse kamp

den time imorgen
til den psykiatriske røver
angående årsvurdering av den tvang

og min fremming av den sak først til kontrollkommisjonen
og senere til tingretten

dette er ikke i hovedsak for min egen del
det spiller liten og ingen rolle for meg

jeg vil bare se hvordan røver reagerer jeg
i sin kamp
med eller uten tvang
som er den samme røver lidelse og død åkken som

deres kamp er håpløs

først kontrollkommisjonen
så årsvurdering av den tvang
og senere tingretten

joda røveren vil bli adskillig tynget etterhvert 

fredag 6. juni 2014

vi får se hva som skjer

den psykiatriske røver

har fått meg ny advokat
fra Bergen
forhåpentligvis med litt mere bein i nesa

tingretten

vi får se hva som skjer

jeg er ikke en slagen mann he he......enda

torsdag 5. juni 2014

nytt brev fra overlege Roy P. Huse

dato 03.06.14

Pas Trond Bjarte Fossum 130457 *****  
       BLÅKLOKKEVEIEN 16 A
       7606 LEVANGER

Hei

Jeg skal nå gjøre en ny vurdering av det tvungne psykiske helsevernet (årsvurdering)

Du har mulighet til å komme til meg til en poliklinisk time
tirsdag 10.juni kl. 14:00
for å fortelle meg ditt syn på saken


Med vennlig hilsen


Roy P.Huse
Overlege
Psykiatrisk avdeling

-----------------------------------------------

det skal dem ha
at
bra at dem sender brev eller telefon da
istedet for å sette sitt politi på meg ihvertfall

.......mitt syn på saken ja
der de gjennom tredve år har angrepet tankene mine
kun for dette ene
.......å fremme utidig

imorgen vil jeg ta en telefon til disse røvere
at
om det er mulig vil jeg helst slippe å møte
med forutsetningen at disse ikke fremmer sitt politi
og angriper min bolig
slik de bruker
etter først å fremme slike påskudd