torsdag 2. november 2017

brev til Barnevernet Levanger

hei
livet etter denne falske bekymringsmeldingen mot meg og min famile

selv om dere henlegger denne saken
så retter min datter seg etter dere
som sier at foreldrene helst må løse barnevaktordnigen seg imellom
der oss besteforeldre nå blir holdt utenfor
dette retter vår datter seg etter
og ett større overgrep mot meg og oss besteforeldre finnes ikke

den godheten som var ble aldri mere
dette til underretning

hilsen trond fossumtirsdag 17. oktober 2017

brev fra Fylkesmannen i opprettholdelsen av deres injeksjon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til din henvendelse av 09.10.2017.

I E-posten stiller du spørsmål ved om det er lov å tvangsmedisinere uten et tvangsvedtak.

Her vises det til Helse Nord-Trøndelag sitt brev til deg av 04.10.2017 som skriver:

"Det foreligger ikke tvangsbehandlingsvedtak (...).
Du kan motsette deg medisinering så lenge et gyldig tvangsmedisineringsvedtak ikke foreligger. (...)"

Dette til din orientering.


Mvh.
Jan Magne Sagaard | seniorrådgiver/fagteamkoordinator
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | Sosial-, helse- og barnevernavdelingen

----------------------------------------------------------------------------------- 

Til Fylkesmannen
Fylkeslegen
og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger


hei

deres korrespondanse og deres herskende injeksjon opprettholdes :p
gjennom tiår

for å forsøke skjule og opprettholde overgriperen og deres overgrep gjennom 35 år

som jeg skrev i min forrige henvendelse
så er det ikke meg som skal motsette meg injeksjonen som dere skriver
med overgriperens politi og represalier hengende over meg slik som tidligere
og som jeg tidligere har beskrevet


dere må rett og slett slutte med deres trusler

her er det overgriperen som må slutte med sine overgrep
og straffes
ikke meg

nå må dere henvende dere til denne overgripende overlege Anne Slungård
ved psykiatrisk avdeling Levanger
og hennes Fastlege og hennes hjemmesykepleier
og få slutt på deres 25 år med tvangsinjeksjon mot livet
og mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

deres grunnleggende  psykotiske utidig utbrudd kulminering og injeksjon

finner sted hver måned nå den 25 oktober 2017
og verden vil holde Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Fylkeslegen 

til ansvar for også dette

hilsen Trond Bjarte Fossumfredag 13. oktober 2017

hvordan leve ?

skal røveren oppnå liv og den helende evige godhet

må røveren totalt og fullstendig legge ned all kamp

ellers vil de bare se hvordan lidelsen sprer seg

onsdag 11. oktober 2017

Dyret

den psykiatriske overgriper med sin injeksjon
som sier jeg kan motsette meg det
med sin underliggende polititrussel
.
nå har Fylkesmannen hele sekk og byrde
.
jeg venter i spenning på om jeg blir en fri mann
.
hvis jeg blir en fri mann
blir også hele verden satt fri
.
den psykiatriske overgriper
eller Dyret som jeg kaller
holder hele verden i sitt utidig og grep

tankemessig er det nå bare dette utidig som.plager meg
.

henleggelsen

den falske bekymringsmeldingen til Barnevernet er henlagt ))))

herregud
Gestapo stanser fortsatt forfølgelse på den fronten


nå gjenstår den offentlige psykiatriske overgriper med sin herskende injeksjon :p

hvem får rett ??

er det meg som får rett  eller er det denne lege nå overlege Gaute Nilsen på psykiatrisk avdeling Levanger ?

som satt der trygg  i sin egen kontrollkommisjon i 2009 og truet med livslang tvangsinnleggelse og medikasjon

mandag 9. oktober 2017

ny korrespondanse nå fra Sykehuset Levanger i opprettholdelsen av deres herskende injeksjon og terror


til Fylkesmannen i Nord Trøndelag

og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling Levanger

angåenede deres korrespondanse i opprettholdelsen av deres herskende injeksjon
----------------------------------------------------------------------------------------------------

jeg har fått nytt brev gjengitt under
denne gangen fra Sykehuset Levangertil Trond Bjarte Fossum
Blåklokkeveien 16 A
7606 LEVANGER

Dato 04.10.2017

Svar på klage på behandling med medisiner
--------------------------------------------------

Du klager i mail på behandling med depotmedisinering med antipsykotika.
Det foreligger ikke gyldig tvangsmedisineringsvedtak siden 2014.
Du kan motsette deg medisinering så lenge et gyldig tvangsmedisineringsvedtak ikke foreligger

Beklager at det har vært lang saksbehandlingstid ,
dette grunnet endringer i psykisk helsevernloven

Med hilsen
Anne Slungård
Konst. avdelingsoverlege


Kopi : Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

-----------------------------------

slik opprettholder de sin herskende injeksjon  med sin korrespondanse
drevet på gjennom tiår
hvis jeg motsetter meg medisinering slik som denne skriver
blir min bopel overfalt av sykebil og politibiler
for å hente meg og kjøre meg ned til psykiatrisk avdeling Levanger
for der og sette sin injeksjon FØRST
der jeg får vedtaket sendt i posten dager etterpå
slik har de drevet på gjennom år

der også denne overlege Slungård skriver i sitt tidligere brev :

-
Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak -

da jeg ikke ønsker flere overgrep med også dette deres politi
ber jeg dere nå avslutte denne deres korrespondanse
og få slutt på deres herskende injeksjon og terror
mot normale friske ressurssterke mennesker
og denne overgriperens inndirekte trusler om politi hvis jeg motsetter meg som hun skriver
der trusler er et av symptomene i deres psykose som de prøver å dra meg inn i

er det lov å tvangsmedisinere mennesker uten et medisineringsvedtak ? 
dette er vel straffbart

det er vel ikke meg som skal motsette meg dette 
men overgriper som må slutte med det 
 og straffes

ber dere igjen om å få slutt på deres grunnleggende herskende injeksjon og terror

bedrevet mot normale meg og mitt liv gjennom 24 år


hilsen Trond Fossum


----------------------------------------------------------------------------------------

nytt brev og den vanlige nye korrespondansen i ...... opprettholdelsen

i dette grusomme spillet mellom meg og den offentlige banditt

-----------------------------------------------------------

brev fra Fylkesmannen
.
til Helse Nord - Trøndelag
Att : Direktøren
Postboks 333
7601 LEVANGER
.
Purring på innhenting av dokumentasjon etter klage på
tvangsmedisinering - Klager Trond Fossum
.
Fylkesmannen i Nord - Trøndelag viser til vår henvendelse av 06.09.2017
hvor Helse Nord - Trøndelag HF anmodes om å oversende etterspurt dokumentasjon
innen 18.09.2017
Se vedlegg av nevnte henvendelse for utfyllende dokumentasjon

Fylkesmannen har ikke mottatt kopi av klagers journal og eventuelle
tvangsmedisineringsvedtak for 2017 innen dagens dato

Helse Nord - Trøndelag HF anmodes om å oversende etterspurt dokumentasjon
innen mandag den 09.10.2017

Med hilsen

Marit Dypdal Kverkild ( e.f.)
fylkeslege
Sosial - helse - og barnevernavdelingen

Jan - Magne Sagaard
fagteamkoordinator
sosial- helse - og barnevernavdelingen


----------------------------------------------------------------

til Fylkesmannen i Nord Trøndelag
Fylkeslegen
overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling Levanger
.
hei
.
jeg etterlyser fortsatt handling
.
jeg gjentar
jeg er et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske
som blir utsatt for overgripere med den psykiatriske injeksjon mot min vilje nå i 25 år
siste onsdag den 27 september
.
å opprettholde dette er straffbare handlinger
klarer dere å oppfatte dette ?
.
ber igjen om at dere avslutter deres injeksjon og terror mot mitt liv
og ikke skylde på manglende medisineringsvedtak
da dette er umulig å oppdrive
.
hilsen trond fossum
------------------------


06.09.2017

fra Fylkesmannen i Nord - Trøndelag

til Helse Nord - Trøndelag HF
postboks 333
7601 LEVANGER

KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERING - KLAGER TROND FOSSUM


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til E-post av 11.08.2017 fra Trond Fossum

E-posten er å oppfatte som en klage på tvangsbehandling/medisinering.
Tilsvarende E-post er sendt til Helse Nord-Trøndelag HF ved overlege Anne Slungård
(se vedlegg for utfyllende informasjon om klageforholdet)

Fylkesmannen er klagemyndighet i forhold til § 4-4 i lov om psykisk helsevern

For å vurdere klagen ber Fylkesmannen om en tilbakemelding på hvilke vurderinger
som Helse Nord-Trøndelag HF har gjort i denne saken

Kopi av pasienten sin journal for 2017 , og aktuelle tvangsmedisineringsvedtak for samme tidsrom
bes oversendt

Fylkesmannen ber om svar innen Mandag den 18.09.2017

Med hilsen
Marit Dypdal Kverkild

Jan-Magne Sagaard
fagteamkoordinator
Sosial- helse og barneavdelingen


----------------------------------------------------purring angående deres injeksjon
-------------------------------

den 11 august dette år
sender jeg en siste oppmodning til dere
om å avslutte deres psykiatriske injeksjon og terror mot livet
drevet gjennom de siste 24 år
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

da dere velger å ikke svare
og fortsetter  å opprettholde terroren og injeksjonen
sender jeg en purring
da det er med injeksjonen dere skjuler og opprettholder dere selv
deres herske deres overgrep og
all verdens lidelse og død

løsningen for dere er ....... injeksjonen

da det er umulig å få frem et medisisineringsvedtak
ber jeg dere nå igjen avslutte disse overgrep
noen må ta fra dere ...... injeksjonen
som hver måned sprøytes inn i min kropp og livet  av hjemmesykepleieren

ber igjen om svar hjelp og handling

hilsen trond fossum

-------------------------------------------------

11 august 2017

til Fylkesmannen i Nord Trøndelag , Fylkeslege
og overlege Anne Slungård psykiatrisk avdeling sykehuset Levanger


angående deres injeksjon tvang og medisinering
----------------------------------------------------------------
den psykiatriske tvang og deres injeksjon
som siden 1993 i 23 år er blitt bedrevet der på Sykehuset Levanger
mot meg og mitt og mitt liv
et normalt friskt ressurssterkt menneske

har skrevet før til dere gjennom tiår uten å få hjelp
kun opprettholdelse av deres terror og psykiatriske injeksjon

året er 1982
Namsos psykiatriske avdeling
når en sosionom forsøker å sette en psykisk lidelse på et fysisk problem
mot meg et normalt friskt ressurssterkt voksent menneske

og har gjennom 35 år fått med seg hele samfunnet

der de gjennom 24 TJUEFIRE år har brukt sin psykiatriske tvang og injeksjon
for desperat å prøve å få kabalen til å gå opp
for å forsøke skjule hele sitt overgrepshelvete

der deres kontrollkommisjon og deres saboterende advokater har opprettholdt dette gjennom tiår


der de gjennom tiår med sin terror har utmattet meg totalt
ved å forsøke dra meg inn i sin psykotiske utidig og kamp
og setter helt tilslutt inn stadig nye overgripere som sier - de ikke kjenner meg
og at det er min feil og mangel på dialog

og vær så snill
ikke hør på deres vrangframstillende historikk samlet opp gjennom 35 år

ber om at du og dere nå umiddelbart avslutter dette deres overgrepshelvete med denne deres medisinering og injeksjon

overlege anne slungård skriver :

Det foreligger nå ikke et gyldig tvangsmedisineringsvedtak
Med den begrunnelse for videreføring av tvunget psykisk helsevern
som foreligger i siste vedtak om forlengelse av tvunget psykisk helsevern
vil konsekvensen av å motsette seg antipsykotisk behandling
bli at du blir hentet inn til psykiatrisk avdeling
Det vil da etter vurdering av vedtaksansvarlig bli fattet nytt tvangsmedisineringsvedtak

jeg vil nødig bli hentet inn slik som denne personen skriver
jeg vil gå selv
da det ikke nytter å få fram et slikt medisineringsvedtak
ber jeg om at fylkesmannen tar de nødvendige skritt til å få fremmet dette vedtaket
og få slutt på denne deres injeksjon og terror mot livet

hilsen trond fossum

søndag 8. oktober 2017

den herskende psykiatri

alt dreier seg om å herske

der den offentlige banditt bruker psykiatrien til dette formålet
mot alle og brysomme mennesker ...... friske mennesker
.

torsdag 28. september 2017

den offentlige banditt

den offentlige banditt og deres hjelpere angriper meg på flere fronter her :p

kampen står mellom meg og den offentlige banditt
som bruker alle sine hjelpere

når nå disse hjelpere er brukt opp
så må den offentlige banditt selv angripe ..........
.

ny korrespondanse angående deres falske bekymringsmelding

ingenting blir gjort oppimot denne falske bekymringsmeldingen til dette deres Barnevern
og meldingens konsekvenser
nå blir det som det bruker
ny korrespondanse og opprettholdelse av terroren mot mitt liv
jeg fraskrev meg mine barn den gangen
utifra disse samme bekjempere
nå må jeg også fraskrive meg det å være bestefar
.
så lenge disse offentlige banditter skor seg på sin psykiatriske vrangframstillende historikk
kan de gjøre hva de vil mot meg uten konsekvenser
.
------------------
.
til trond fossum
.
Hei
.
Vi har mottatt din henvendelse vedrørende ditt barnebarn.
.
Med hilsen
Eli Bjøraas Weiseth
Barnevernleder
.
----------------------
.
til eli weiseth
.
takk for bekreftelse for mottatt henvendelse angående MITT barnebarn som du skriver
men henvendelsen gjelder i hovedsak DERES falske  bekymringsmelding
.
grusomt hvordan dere fortsetter å ødelegge mitt og vårt liv
.
hilsen Trond Fossum
.

tirsdag 26. september 2017

brev til Barnevernet angående deres bekymringsmelding

til Barnevernet Levanger

v/ Eli Weiseth


angående bekymringsmelding A
-----------------------------------

den 24 september 2017 får min datter en telefon fra barnevernsvakta
om at de har mottatt en bekymringsmelding angående vårt barnebarn
oppimot meg Trond Fossum og min samboer

da vi over lang tid har opparbeidet en utrolig fin og god struktur for barnepass for vårt barnebarn A
der det ser ut til at de bekjempende mennesker og naboer ikke vil la meg og oss ifred

nå har dere gjennom tiår angrepet meg som barnefar og nå starter angrepet også på meg som bestefar
der også de slemme naboer gjennom tiår har forsøkt å stikke kjepper i hjulene
lang historie
nå lager de seg en falsk bekymringsmelding og forsøker fortsatt å ødelegge ikke bare mitt liv men også min samboer og datter
ja hele familien
og bruker da den vanlige psykiatriens vrangframstillende historikk som alibi

da jeg er et friskt normalt voksent ressurssterkt menneske som dekker alle A..... sine behov
ber jeg om at dere avslutter dette overgrepshelvete mot nå  meg og min samboer  oss besteforeldre
tror ikke min datter er istand til å gi til kjenne dette

A....... har det utrolig godt hos oss og mangler ingenting
og vi må få fortsette å være besteforeldre uten å være engstelig for disse bekjempende mennesker

da min datter også er engstelige for dere
må dere klart å tydelig si fra til min datter
slik at alt igjen blir normalisert og godt
slik det hele tiden er for oss


hilsen kari og trond fossum

-----------------------------------------

så lenge den psykiatriske vrangframstillende historikk råder
kan folk gjøre hva de vil mot meg uten konsekvenser 
.

tirsdag 12. september 2017

røver og prosess

nå har jeg fått nytt brev fra Fylkesmannen
angående klage på deres psykiatriske injeksjon

først ny korrespondanse .Så kommer overgriperens vrangframstillende historikk
og så avslag og ny opprettholdelse

fremmet gjennom tiår

-----------------------

når jeg klager til Fylkesmannen over deres overgripende psykiatriske injeksjon

får jeg svar og inntrykk av at det er jeg som klager som er syk 

ikke overgriperen med injeksjonen

søndag 10. september 2017

problemet

problemet for den psykiatriske overgriper
er hverken tvang belter eller skjerming

problemet deres er deres herskende .... injeksjon

noen må ta fra dem .... injeksjonen

dette klarer de ikke alene

lørdag 9. september 2017

psykose og schizofreni

det er overgriperens og røverens forfølgende overgrep
de kaller offerets psykose og schizofreni

det er på høy tid at psykiatrien står for fall

fredag 8. september 2017

banditter og psykiatri

det er SÅ mye banditt omkring den overgripende psykiatri

for å opprettholde den herskende overgripende psykiatri

mandag 4. september 2017

kampen

nå har jeg sendt purring til Fylkesmannen og Fylkeslegen omkring deres 24 års lange psykiatriske injeksjon mot livet

så får vi vente på nytt utidig og svar

i dette grusomme spillet mellom meg og den offentlige banditt

den offentlige banditt kjemper med utidig og usant
mens jeg kjemper med sant og .... godhet

søndag 3. september 2017

injeksjonen

å angripe den norske røver sin psykiatriske injeksjon

det er med injeksjonen de skjuler og opprettholder seg selv sitt herske sine overgrep og
all verdens lidelse og død

løsningen for disse banditter er ....... den psykiatriske tvang og injeksjon

en løsning som stadig blir mere og mere truende ...........

lørdag 2. september 2017

å unnvike

de unnvikende herskende politikere kommer uansett ikke utenom normale voksne meg :p

35 års med psykiatriske overgrep tvang og injeksjon

torsdag 31. august 2017

hva er vitsen ?

hvorfor har vi Pasientrettighetsloven ?

hva er vitsen

den offentlige banditt er jo uansett hevet over loven

nytt brev fra Fylkesmann

torsdag 10 august 2017

skriver jeg min siste klage og søknad om hjelp
til Fylkesmannen og de øvrige overgripere
omkring deres åpenlyse overgripende psykiatriske injeksjon og terror

innlegget er på denne blogg fra samme dato

da gjør overgriper et smart trekk

den 30 august 2017 svarer Fylkesmannen
men ikke på min siste klage
men finner seg en annen gammel klage fra flere år tilbake på oppnevning av verge til min eldste sønn med Downs
en klage som er mere uskyldig og i deres favør
og beklager for sent svar

med det vanlige - ingen hjelp

gjennom dette svaret og brevet slår overgriper terror på det å klage
samtidig som han setter meg i dårlig lys
samtidig får han mine tanker bort ifra den siste alvorligste mere åpenlyse overgripende siste klagen

den overgripende psykiatriske injeksjon

og min støtte i den og får mine tanker over på deres terror og overgrep

der de forsøker fjerne støtte i ALT

men det fremste formålet til terroristen 

er :

å forsøke dra meg inn i sin psykotiske kamp

i dette grusomme røver terror og spill

slik de har gjort gjennom tiår

-------------------------------------

Fylkesmannen er ivrig og oppfinnsom her

han svarer like gjerne på en annen klage enn det du klager på

stadig nye utidige overgrepsvrier

mandag 28. august 2017

intet

psykiatri og samtykkekompetanse
de kan kysse meg i rompen :p

nei her må de finne opp noe annet

i sitt herskende uløselige tilvære
finnes der ......  intet

fredag 25. august 2017

den psykiatriske samtykkekompetanse

psykiatrisk samtykkekompetanse

- Det er noe helt nytt. Hvis det ikke er fare for eget eller andres liv gjelder samtykkekompetanse fra 1.9.2017 dvs. psykiatrisk tvang kan nektes ved samtykkekompetanse -

her har overgriperen gardert seg

i deres verste overgrep
mot blandt annet normale friske voksne meg
fremmer de - fare for eget  eller andres liv -
og vipps så gjelder ikke samtykkekompetansen  da
den gjelder bare for mennesker som overgriper ikke føler er noen ansvar og trussel
.
.
.

onsdag 23. august 2017

straffen

i 24 år har jeg blitt utsatt for den offentlige banditt med sin psykiatriske tvang og injeksjon

som straff vil jeg IKKE stemme ved årets stortingsvalg )))

mandag 21. august 2017

medisin lege og ansvar

min fastlege er nå ansvarlig for den overgripende psykiatriske medisinering og tvangsinjeksjon

hvorfor er det da en annen lege som har utskrevet tvangsmedisinen ????

lørdag 19. august 2017

terror og injeksjon

terroren ruller videre

og den herskende psykiatriske tvang og injeksjon består

min bønn til statsminister Erna Solberg

@erna_solberg ?
bruker makt og politikere terror
som et middel for å opprettholde sin herskende psykiatriske tvang og injeksjon ?

nå må du @erna_solberg
legge press på Fylkesmannen i Nord Trøndelag
og avslutte deres 24 år lange injeksjon og terror mot normale voksne meg og livet

mine årelange bønner om hjelp bare preller av
blir kun møtt med deres opprettholdende herskende utidig

politikere og terror

bruker politikere og maktgrisene
terror
som et middel for å opprettholde sin herskende psykiatriske tvang og injeksjon ????

torsdag 17. august 2017

Norsk landskap

når jeg konfronterer de høye makt og herrer med den psykiatriske injeksjon gjennom 24 år

ta det opp med Fastlegen - er jammeret

akkurat som det ikke er prøvd

og de saboterende advokater og mennesker kontrollerer og styrer rettsvesenet :p

dere aner ikke for et landskap som er gjennomskuet for meg gjennom 35 år


psykiatri

psykiatri psykiatri og psykiatri

den herskende røver sitt lidende uløselige konflikt og problem

hvordan får de utløp ??

sinnsyk og farlig

når røver og samfunn angriper normale meg med den psykiatriske injeksjon gjennom 24 år
og jeg gjør motstand mot den ene

da er JEG ... sinnsyk og farlig

tirsdag 15. august 2017

Norsk helsevesen

den tiden jeg slet
prøvde jeg desperat å oppnå godhet omsorg og støtte

det enste Norsk helsevesen møtte meg med 
var utidig tvang og injeksjon :p

og der står vi den dag idag

onsdag 9. august 2017

Norsk helsevesen

når en hel legestand sier jeg er sinnsyk og farlig
gjennom 35 år

hva har jeg å stille opp mot dette
isolert alene som jeg er

dette er Norsk helsevesen

der disse overgripere gjennom tiår forsøker å dra meg inn i sin psykose utidig og kamp


tirsdag 8. august 2017

hvordan overleve ?

hvordan vil den offentlige og psykiatriske overgriper overleve ett år til
.
med sin psykiatriske tvang og injeksjon mot oss normale voksne friske mennesker ?
.
hvordan ?røver og diagnose

shizofreni og psykose

den offentlige og psykiatriske overgriper kjenner sin egen diagnose og symptom fullt ut

som de prøver å tillegge sine offer

en oppfordring

en oppfordring  til alle politikere med sin psykiatri
før det norske stortingsvalget
.
SLIPP DE FRISKE FRI
.
hvor forløsende dette hadde vært for samfunnsutviklingen
.

tirsdag 25. juli 2017

røver og dialog

den psykiatriske og offentlige overgriper forsøker desparat å løse sin krise

gjennom tiår - 35 år - har de narret meg inn i sin psykotiske kamp terror og overgrep
ved hjelp av de samme og stadige varierende overgripere

og utmattet meg totalt

idag da jeg har gjennomskuet deres terror og symptomatikk og forsøker å holde meg borte fra dette og disse
da inntar de en helt ny taktikk

når de har utmattet meg totalt
da setter de  helt tilslutt inn helt nye overgripere som sier - de ikke kjenner meg

at det er min feil og mangel på dialog

slik opprettholdes nå deres psykiatriske tvang og injeksjon

et helvete på jord

lørdag 8. juli 2017

mitt svar på tilsendt vedtak

til advokat Nilsen, Erlend Hjulstad
kontrollkommisjonen


heisan

takk for tilsendt vedtak
slik må dere gjøre også neste år

det eneste jeg ønsker i min postkasse mail og meldinger
av deres vrangframstillende utidig psykose og utbrudd
er forlengelse av vernet deres

intet annet

hilsen trond fossum

fredag 7. juli 2017

vedtaket

PROTOKOLL

FOR

KONTROLLKOMMISJONEN FOR SYKEHUSET LEVANGER
PSYKIATRISK KLINIKK

Den 03.07.2017 kl. 10.15
holdt Kontrollkommisjonen møte ved Sykehuset Levanger og BUP

1  MØTET PÅ SYKEHUSET LEVANGER

Tilstede fra Kontrollkommisjonen :

Erlend Hjulstad Nilsen
Ragnhild Aunsmo
Turid Krizak
Heidi Austad

Tilstede fra sykehuset : Overlege Gaute Nilsen

4.2. Trond Bjarte Sørebø Fossum, f. 13.04.1957- ett års forlengelse av
tvunget psykisk helsevern etter lov om psykisk helsevern § 3-8.

Slutning :

Trond Bjarte Sørebø Fossum , f. 13.04.1957 ,
undergis fortsatt tvunget psykisk helsevern men ikke ut over 18.07.2018

Kopi av vedtaket sendes pasienten og den faglige ansvarlige for vedtaket.
Formannen meddeles fullmakt til å underskrive vedtaket

Erlend Hulstad Nilsen


--------------------------------------------------------------------------


etter 24 TJUEFIRE år med deres tvang og psykiatriske injeksjon
ved hjelp av tilstadighet  forskjellige nye aktører i denne deres kontrollkommisjon

vil jeg igjen minne om sakens realitet
disse straffbare handlingene mot menneskeheten
mot meg et normalt uskyldig voksent ressurssterkt friskt menneske

så spørs det da om disse overgripere og forbrytere overlever ett år til ........... 

søndag 2. juli 2017

nytt brev fra Kontrollkommisjonen Sykehuset Levanger


til trond fossum

Førstkommende mandag gjennomføres det et møte hvor De har anledning til å møte og uttale Dem.
Dersom De ikke ønsker å møte har De selvsagt anledning til å avgi en skriftlig uttalelse .
Det understrekes at det ikke er noen plikt til å møte eller til å gi en skriftlig uttalelse,
dette er noe De selv bestemmer.
Dersom De ønsker å uttale Dem,
vil det være ønskelig at De på forhånd varsler dette til telefon ......
De vil da få meddelt klokkeslett for møtet.

På bakgrunn av tidligere henvendelser har en forstått det slik
at du ikke ønsker innkallelser, brev mv. tilsendt,
dette er grunnen til at nåværende informasjon sendes Dem pr e-post.

Med hilsen

Erlend Hjulstad Nilsen
advokatfullmektig


-------------------------------------------------------


til Nilsen, Erlend Hjulstad
levangeradvokatene


røver og tvang SV: møte 1.7.2017
----------------------------

heisan


hørre dokk ska ha møte ja

væLbekomme

det bli i såfaill utan mæ

æ bynne å bli lei tå henne no


ka e det forresten med navnet dett

Nilsen

såmmå navnet som dein der bastarden Trond Peder Nilsen frå såmmå firma

som gjennom tiår fremmet sine overgrep og terror mot meg

gjennom sin kontrollkommisjon

du skoill da veL gjern itj vårrå i slækt


har bedd dokk om å la mæ ifred også mailmessig

æ vil itj bli dratt inn i deres psykose og kamp

som dere gjennom tiår har bedrevet


til nød kain dokk send mæ vedtaket deres med ....... farlig

noe annet av dokkers psykotiske utidig og utbrudd ønsker jeg ikke


håpe dokk e istand te å forstå dette


hilsen troninj
.
.
.

tirsdag 13. juni 2017

så mye vondt

jeg kan ikke la være å snakke om den offentlige banditt

så mye vondt dem gjør med meg og oss

.

husk det da folkens

det er ikke meg som kjemper mot den offentlige banditt

men omvendt

de forsøker å dra uskyldige normale meg inn i sin psykotiske kamp med sinnsyk farlig og utidig

prekært for den offentlige banditt

det begynner nå å bli svært prekært med utløpet for den herskende offentlige banditt
hva vil de finne på ????

1. seksuelle overgrep
eller
2. ny terrorsak

eller fortsatt komme til meg med sine trusselbrev
med sinnsyk og farlig

å herske med utidig har sin pris


mandag 12. juni 2017

fiendskap eller kameraderi

er  verden full av fiendskap

eller er det et gedigent offentlig kameraderi og kameratskap ??
.

pass opp folkens

den offentlige herskende banditt  er svært aggressiv i disse dager
så pass opp folkens
.
mot meg fremmer de terroren .... sinnsyk og farlig
mot resten av samfunnet annet
.

Norsk Pasientforening

1987
Norsk Pasientforening trenerte min sak i 3 år og la skylden på sin advokat Asbøll
som de siden less ikke ville ha noe med å gjøre

han gjorde det for å få mere penger ut av systemet - ble det sagt

slik har de offentlige banditter opprettholdt seg selv sin terror og overgrep i 30 år

denne advokat har kommet helt bort fra rampelyset i nyere tid
han sitter vel bortgjemt et sted og skjemmes
.

kampen

den psykiatriske og offentlige overgriper
med alle sine hjelpere
kjemper nå en desperat herske og overlevelseskamp

torsdag 8. juni 2017

ydmyk og god

nå er jeg meg selv igjen

ydmyk og god 

men da bruker den offentlige banditt og terrorist igjen å angripe
for å forsøke å fremme motstand og dra meg inn i sin psykotiske kamp

onsdag 7. juni 2017

sinnsyk og farlig

ærlig talt folkens

jeg er hverken sinnsyk eller farlig

som den offentlige herskende banditt fremmer

dette gjør de bare for å få grunnlaget for  sin tvang og injeksjon

i sitt desperate forsøk på å forsøke skjule sitt overgrepshelvete og terror

tirsdag 6. juni 2017

mitt absolutt siste brev til denne advokat

til Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
v/ grethe gilstad

hei

håper virkelig dette blir min siste kontakt med dere

først sender dere ut deres historikk og avgjørelse 
hvor de fremmer meg som sinnslidende
på tross for av at jeg ba dere  om å holde dette bort ifra meg
og etterpå kommer vedtaket med grunnlaget deres ...... farlig for meg selv og andre

dette overrumplet meg litt idag
da jeg trodde at avgjørelse og vedtak var det samme

og strekker ut deres terror over flere uker
dette har vært grunnlaget for deres trusler og  tvang nå i 24 år
mot normale voksne mennesker

har bedt dere før om å slutte og sende deres trusselbrev i min postkasse

klarer dere å oppfatte dette ?
jeg vil ikke ha mere kontakt med dere

og jeg vil ikke ha NOEN AV DERES TRUSLER i min postkasse
intet
så får dere bare gladelig ha deres psykiatriske ..... injeksjon


kopi av dette sendes Politiet

hilsen trond fossum

å lure lede og påvirke

lure lede påvirke

dette er også tre utidige kraftbegrep overgriper spiller på for å fremme sin terror

uten kraft

jeg har gjort meg ferdig med overgriperens psykiatriske vedtak folkens

det er ikke mye kraft igjen i psykopatene nå nei

alle - en overgriper

jeg bebreider hele samfunnet 
min slekt og familie
alle
for de grusomme psykiatriske og offentlige overgrep som drives mot mitt liv gjennom 35 år

er du ikke en røver
da er du istedet i røverens vold

alle ser ut til å være en .... overgriper

det er selve Dyret som kjemper mot meg

de mest lavtstående av alle vesen

den tidkrevende prosess

å lære meg all symptomatikken til den offentlige psykopat

ja det er det jeg holder på med


terrorgrunnlaget for hele den røver og verden

den offentlige og psykiatriske overgriper sine trusler 
er hvert år oppdelt i 3 faser
.
1. innkalling til overgriper
2. deres historikk og avgjørelse
3. vedtaket
.
dette er basisen og grunnlaget for hele den offentlige banditt og verden sin terror

en trussel mot livet

den offentlige og psykiatriske overgriper bare fortsetter og sende ut sine trusselbrev
mot normale voksne mennesker

nå er det vedtaket
tvunget psykisk helsevern

først sender de ut sin avgjørelse  hvor de fremmer meg som sinnslidende og etterpå kommer vedtaket med grunnlaget deres ...... farlig for meg selv og andre

dette overrumplet meg litt idag

da jeg trodde at avgjørelse og vedtak var det samme

og strekker ut sin terror over flere uke

dette har vært grunnlaget for deres trusler og  tvang nå i 24 år

den offentlige og psykiatriske overgriper - en trussel mot livet