torsdag 3. juli 2014

ny avsluttende mail til den advokat

avsluttning av sak‏

 
 
13:00
 
Til: Kent Fredriksen
hallo

viser til nytt brev idag
denne gangen fra fylkeslegen og assisterende fylkeslege
Marit Dypdal Kverkild og Anita Carlson
omkring klage på vedtak
om behandling med legemidler uten eget samtykke

der de ønsker et møte med Fossum som det står
gjerne hos fastlege Karianne Bakken der jeg får deres depotmedisin

nå har det seg slik at
jeg har hatt kontakt med disse overgripere gjennom tiår
samtale brev og mail
og samme hva jeg skriver sier eller gjør
alt blir overgrepet og vrangframstillt mot syk
jeg orker ikke dette lenger

når jeg nå står helt alene mot denne røver og energi
uten noen form for støtte og forståelse
ber jeg om at du trekker tilbake denne stevning til Inntrøndelag Tingrett den 22 august 2014
og avslutter hele saken

dette skal ikke være mitt problem lenger

 hilsen trond fossum

onsdag 2. juli 2014

ny mail til advokaten


før denne sak og tingrett
oversender en ny mail til denne min advokat
som ser ut til å være den eneste form for kontakt
selv om jeg aldri får noen tilbakemeldinger spørsmål og svar


hallo

for syns skyld oversender jeg et brev fra advokat Sørum fra 1993
som beskriver de vanvittige vrangframstillingene fra sykehuset helt fra utgangspunktet
hvor de beskriver meg som innlagt for første gang i 1993 med psykose

dette brevet fra denne advokaten er det eneste som beskriver den virkelighet som var og er
meg som total uskyldig normal og frisk uten tegn til psykisk sykdom
og hvordan sykehuset levanger med etterhvert alle sine hjelpere
fremmer sin overgripende historikk
og dikter opp denne mot syk for så å ha alibi for sine handlinger

der de forsøker med dette å  skjule den vanvittige feilbehandlingen
jeg og mitt fysiske problem fikk og som nesten tok livet av meg

og hovedmannen i denne feilbehandlingen på 80-tallet er dette vitnet i saken
overlege Nils Håvard Dahl som enda får lov til å sitte å spre sin djevelskap
mot mitt og andres liv

denne advokaten som er det eneste sanne vitnet
døde selvsagt
slik at jeg står helt alene mot den bande og røvere


hilsen trond fossum

lørdag 28. juni 2014

den sak

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak

fredag 22.august 2014 kl.0900 i Inntrøndelag tingrett
rettsal 5, Tinghuset, Steinkjer

selv legger jeg ingenting i en slik sak
i motsetning til den lidende røver

utfallet kommer på det samme

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak

Innkalling til hovedforhandling i sivil sak
Trond Bjarte Fossum - Helsedirektoratet

Partene innkalles til hovedforhandling ved Inntrøndelag tingrett

fredag 22.august 2014 kl.0900 i Inntrøndelag tingrett
rettsal 5, Tinghuset, Steinkjer

Det er satt av 1 dag til saken

Partene må ta med.............osv

-------------------------------------------


Oppnevning og innkalling av fagkyndige meddommere
til hovedforhandling i sivil sak
Trond Bjarte Fossum - Helsedirektoratet

I sak nr.14-098508TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett
blir med dette følgende oppnevnt som fagkyndig meddommere

Psykiater Hans Ole Furuseth 1349 Rykkinn Fagkyndig meddommer


Rettsmøtet i saken begynner..........osv


----------------------------------------------------

Innkalling av meddommere til hovedforhandling i sivil sak
Trond Bjarte Fossum - Helsedirektoratet

I sak nr. 14-098508TVI-INTR ved Inntrøndelag tingrett
er følgende oppnevnt som meddommere

Fagkyndig Hans Ole Furuseth 1349 Rykkinn
meddommer
Meddommer Magnhild Helene Gederaas 7520 Hegra
Varameddommer Lise Eriksen 7670 Inderøy

Rettsmøtet i saken begynner ..........osv

---------------------------------------------

Saksøker : Trond Bjarte Fossum

Saksøkerens prosessfullmektig : Advokat Kent Fredriksen

Saksøkte : Helsedirektoratet

Saksøktes prosessfullmektig : Advokat Karen Mellingen

torsdag 19. juni 2014

tre stygg-brev

idag får jeg tre stygg-brev i postkassen
ett fra kontrollkommisjonen
utifra lege Roy P Huse angående hans forlengelse av psykisk helsevern
så får jeg ett brev fra den advokat
angående hans klage til fylkeslegen på vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke
og det siste brevet er fra fylkeslegen som skal innhente journaler og historikk

hele dette røver og spill
drives utifra sykehusets og alles overgripende journaler og historikk
oppsamlet gjennom 30 år

jeg har meldt meg ut for lenge siden
jeg kjemper ikke på dette djevel og plan
da taper

-------------------------------------

var på sykehuset for noen dager siden
angående å uttale meg utifra deres årsvurdering tvang
blir truet til dette utifra dette overgripende politipresset deres

den nye overgripende  psykiatriske overlege kan fortelle :
jeg retter meg bare etter journalen jeg
og alt som står der er jo..sant

og etterpå har han vrangframstillt hele min samtale
og bruker sine egne ord og formuleringer mot syk
og smetter alt sitt overgripende inn i den "sanne" journal

slik drives de psykiatriske overgrep mot mitt liv

mandag 16. juni 2014

advokaten ringer

advokaten ringer meg
han ville gi til kjenne at han søker fylkesmannen
om fritak fra tvangsmedisineringen
nå før tingrettsaken

en utrulig fort samtale
med en total hastig snøvlete brydd og uintressert avslutning på samtalen
han sa ikke en gang morn eller hade

slik høres et byrdet eller overarbeidet menneske ut tenker jeg

kan dem ikke gi litt støtte og medmenneskelighet da
er det så vanskelig

torsdag 12. juni 2014

stevningen

STEVNING
TIL
INNTRØNDELAG TINGRETT

SAKSØKER : Trond Bjarte Fossum Blåklokkeveien 16 A 7606 Levanger

PROSESSFULLMEKTIG : Advokat Kent Fredriksen Postboks 1059 Sentrum 5809 Bergen

SAKSØKT : Staten v/Helse-og Omsorgsdepartementet
          Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo

SAKEN GJELDER : Domstolsprøving av vedtak om tvunget psykisk helsevern
jfr.tvistelovens §36,jfr.lov om psykisk helsevern §7-1I SAKENS BAKGRUNN

Saksøker har vært underlagt tvunget psykisk helsevern i 30 år
Pasienten ble første gang innlagt ved psykiatrisk avdeling, 
Sykehuset Levanger i 1983
I 1993 fikk han diagnosen paranoid psykose
en diagnose som senere er endret til paranoid schizofreni

Pasienten har nå sammenhengende vært undergitt tvunget psykisk helsevern
siden 18.07.2008
både med og uten døgnopphold
I korte perioder har det tvungne vernet imidlertid vært opphørt

Den 11.04.2014 klaget saksøker på at han er underlagt
tvunget psykisk helsevern og begjærte seg utskrevet av det tvungne vernet
Saksøker mener at han i dag framstår samlet som velfungerende
og føler det tvungne vernet som en stor belastning

Kontrollkommisjonen behandlet klagen den 28.april 2014,jfr

BEVIS BILAG 1 : Protokoll for Kontrollkommisjonen
for Sykehuset Levanger, psykiatrisk klinikk av 28.april 2014

Som vi ser av slutningen på s.5 ble klage over vedtaket 
om tvunget psykisk helsevern ikke tatt til følge

Dette vedtaket er saksøker ikke enig i og han ønsker å bringe saken
inn for domstolen til overprøving
med hjemmel i lov om psykisk helsevern § 7-1.

II PÅSTANDSGRUNNLAG

Grunnvilkåret for bruk av tvunget psykisk helsevern
er at pasienten har en alvorlig sinnslidelse
Uttrykket er et rettslig begrep og tilsvarer ikke noen spesiell
medisinsk diagnose.
Sykehuset vurderer saksøker som paranoid schizofreni
Saksøker er ikke enig i at han har en slik lidelse
og vil bestride at han har vrangforestillinger

Saksøker vil også gjøre gjeldende at kontrollkommisjonen har foretatt
en feil bevisvurdering og lovanvendelse
når den er kommet til 
at det negative behandlingsvilkåret i loven er oppfyllt.
Saksøker kan ikke se at hans tilstand vil bli vesentlig forverret
i meget nær fremtid
uten antipsykotisk medisinering

Saksøker vil også bestride at farekriteriene i lovens §3-3 nr.3b er oppfyllt
Dette forhold er mangelfullt utredet
og det foreligger ikke dokumentasjon idag
som skulle tilsi at farekriteriet er oppfyllt

Saksøker vil også gjøre gjeldende at tvunget psykisk helsevern
ikke er nødvendig da frivillig psykisk helsevern kan etableres i stedet
Frivillig psykisk helsevern har ikke vært forsøkt 
i tilstrekkelig grad i den siste tid

Saksøker mener at videre tvangsmessig inngrep
er uforholdsmessig og urimelig
i forhold til hva man kan oppnå ved inngrepet,
jfr.lov om psykisk helsevern §3-3nr.6.
Saksøker opplever tvunget psykisk helsevern
som en meget stor belastning og ønsker dette opphevet
Retten må her foreta en helhetsvurdering der det særlig legges vekt på
den belastningen det tvangsmessige inngrepet medfører for den syke

Med forbehold om ytterligere anførsler og bevistilbud nedlegges slik

PÅSTAND

1.Vedtaket om tvunget psykisk helsevern for Trond Bjarte Fossum
f.13.04.1957 oppheves

Stevning i 5-fem-likelydende eksemplarer sendes Inntrøndelag tingrett

Bergen, 10. juni 2014


advokaten

-----------------------------------------------------------------------

det er morsomt her å se hvordan disse maktdjevler
gjennom tiår har fremmet sine grufulle overgrep
mot et normalt friskt ressurssterkt menneske
for i etterkant å fremme sin veltalende historikk kamp og saker mot syk

de har enorm terapi i dette
i sitt konge og psykose

mandag 9. juni 2014

den håpløse kamp

den time imorgen
til den psykiatriske røver
angående årsvurdering av den tvang

og min fremming av den sak først til kontrollkommisjonen
og senere til tingretten

dette er ikke i hovedsak for min egen del
det spiller liten og ingen rolle for meg

jeg vil bare se hvordan røver reagerer jeg
i sin kamp
med eller uten tvang
som er den samme røver lidelse og død åkken som

deres kamp er håpløs

først kontrollkommisjonen
så årsvurdering av den tvang
og senere tingretten

joda røveren vil bli adskillig tynget etterhvert 

fredag 6. juni 2014

vi får se hva som skjer

den psykiatriske røver

har fått meg ny advokat
fra Bergen
forhåpentligvis med litt mere bein i nesa

tingretten

vi får se hva som skjer

jeg er ikke en slagen mann he he......enda

torsdag 5. juni 2014

nytt brev fra overlege Roy P. Huse

dato 03.06.14

Pas Trond Bjarte Fossum 130457 *****  
       BLÅKLOKKEVEIEN 16 A
       7606 LEVANGER

Hei

Jeg skal nå gjøre en ny vurdering av det tvungne psykiske helsevernet (årsvurdering)

Du har mulighet til å komme til meg til en poliklinisk time
tirsdag 10.juni kl. 14:00
for å fortelle meg ditt syn på saken


Med vennlig hilsen


Roy P.Huse
Overlege
Psykiatrisk avdeling

-----------------------------------------------

det skal dem ha
at
bra at dem sender brev eller telefon da
istedet for å sette sitt politi på meg ihvertfall

.......mitt syn på saken ja
der de gjennom tredve år har angrepet tankene mine
kun for dette ene
.......å fremme utidig

imorgen vil jeg ta en telefon til disse røvere
at
om det er mulig vil jeg helst slippe å møte
med forutsetningen at disse ikke fremmer sitt politi
og angriper min bolig
slik de bruker
etter først å fremme slike påskudd

torsdag 8. mai 2014

det siste ord

advokat og den psykiatriske røver
prøver desperat her
med sine brev å få det siste avgjørende overtak og ord
som de fortsatt har terapi i og henger i

tirsdag 6. mai 2014

moralen

man trenger ingen norsk røver kontrollkommisjon advokat og tingrett
det er da man dør

alt er overflødig


svaret

Fra: trond fossum (fosum@live.no)
Sendt: 6. mai 2014 13:20:07
Til: therese furberg (therese@advokatleifstrom.no); jorunn sandberg (jorunn@advokatleifstrom.no)
hallo

en uting dette å ikke svare da
så takk for svar
da blir det fortsatt røver tvang og injeksjon da
og la det bli med det
jeg vil nødig ha  deres byrder og lidelser på min nakke

takk for samarbeidet

           hilsen trond fossum

mandag 5. mai 2014

ny siste mail til den advokat


Fra: trond fossum (fosum@live.no)
Sendt: 6. mai 2014 03:36:53
Til: therese furberg (therese@advokatleifstrom.no); jorunn sandberg (jorunn@advokatleifstrom.no)

purring
-----------------------
heisann

den samme overgripende trenerende advokat

ber igjen om at dere idet minste svarer på min mail
der jeg etterlyser avgjørelsen til kontrollkommisjon

som dere sikkert vet så drar det seg mot
den røverske psykiatriske injeksjon imorgen
en kuliminerende røver og fest alle sammen ser ut til å jobbe mot

ber dere slutte med dette og gi meg svar

hilsen trond fossum

--------------------------------------------

det er et svært effektivt press og våpen dette advokatfirmaet har altså
å IKKE gi svar og respons
da jeg samtidig er i en svært sårbar situasjon
og blir lett råka av den slags

fredag 2. mai 2014

ny mail til den advokat

Fra:trond fossum (fosum@live.no)
Sendt:2. mai 2014 22:02:47
Til:therese furberg (therese@advokatleifstrom.no)

heisan

nå er det helg igjen
det lakker og lir mot ny tvang injeksjon røver og fest

etterlyser på nytt ditt svar
angående kontrollkommisjonens avgjørelse

ettersom jeg forstår var dette avtalt
og skulle ta bare et par dager

               hilsen trond fossum

onsdag 30. april 2014

den offentlige terrorisme

disse psykiatriske røvere.........kontrollkommisjonen
som skriver sin historikk og vurderinger
og tar enkeltord og setninger utifra helheten og vrir det mot syk
alt overgrep og feil mellom linjene utelater de

terrorisme kaller jeg dette

tirsdag 29. april 2014

ingenting skal skjules

advokaten overrumpler meg etter møtet i kontrollkommisjonen
på tur lettet ut til bilen

hun begynner å snakke om min blogg
og at hun ikke liker at hennes navn er nevnt
dette var mellom klient og advokat

jeg begynner å stotre
blir litt tatt på senga
mitt overtak forsvinner slik dem pleier
jeg kommer.....ned....under

men så har det seg slik at
så lenge jeg møter på bare groms og utidig
så liker jeg å spille med åpne kort da
ingenting skal skjules

og dette vil jeg fortsette med
basta

mandag 28. april 2014

møtet i kontrollkommisjonen er over ))))))

møtet i kontrollkommisjonen er over
etter først å bli preget grusomt av det røverske opparbeidede
overgrepsmaskineriet i forkant av møtet
der de angriper min tanke slik at jeg ikke får til å tenke rasjonelt
mine tanker dreier seg hele tiden om den antastende røver
som angriper min bearbeidelse

etter først å få lest opp deres lange massive vrangframstillende historikk
der hver en setning og hendelse er vrangvridd mot syk

det nytter jo ikke å ta for seg alt
man blir målløs
men jeg prøvde jo så godt jeg kunne å rettlede med litt sant da
men tankene satt fast i annet

og så var det advokaten  da
hun åpnet ikke sin munn for å hjelpe
15 minutter i sykehuskorridoren med meg var hennes balast mot møtet
så hun overlot all ståtring til meg
hun løfter ikke en finger for å hjelpe
det eneste hun gjør er  å lese opp loven da helt til slutt


møtet er over

avgjørelsen faller om et par tre dager

og hvordan røveren nå går til angrep igjen etter møtet
for å knerte dette livgivende overtak
slik de pleier
tror ikke jeg skriver noe om det her
noen kan bli støytt

det er Så viktig dette og røve mitt overtak
det er det røveren er ute etter med sitt varierende utidig

onsdag 23. april 2014

noen tanker før møtet i kontrollkommisjonen

det vil jeg si til disse røvere i kontrollkommisjonen
at
uansett utfall sak her og der
jeg er fri uansett på sant og rett

ved å fremme sannt rett og meg
vil også disse overgripere løse opp sin egen lidelse og psykose
og bli frie

men ved å motarbeide meg vil de bare fortsette å kjempe mot seg selv
med usannt og feil
der disse overgripende røvere vil bare fortsette å lide i sin psykose
å gjøre urett overgrep og feil

for meg spiller det liten rolle

disse er psykologer men tror du de forstår
neida
er det ikke det som tilkjennegir psykosen da
at de mangler innsikt
noe de også forsøker rette mot meg med sine vrangframstillinger og feil

det eneste overgriper i sin psykose er ute etter er dette lindrende.......utidig

et langt liv har lært meg det
at
all lidelse og tidlig død kommer ut i fra feil og usannt
lever du på sannt og rett lever du.......evig )

ny mail fra min advokat

Hei Trond.

I forhold til tvangsmedisineringen: 
Det er slik at man ikke kan tvangsmedisineres når det ikke ligger et tvangsvedtak til grunn 
– derfor begjærer vi utskriving av tvungen psykisk helsevern

Har du mulighet til å møte meg litt før møtet i Kontrollkommisjonen,
slik at vi kan snakke litt da?

Med vennlig hilsen
Therese Olsson Furberg
Advokatfullmektig

---------------------------------

mitt svar tilbake

hallo
ok
hadde vært greit da å søke fylkesmannen om fritak fra tvangsmedisineringen
da overgriper har et gedigent overtak på meg med dette
samtidig som de opprettholder sin grunnleggende terror
skjuler de også hele sin overgrepsverden med denne medisinen

og at det da er lettere å vinne fram uten medisin
da alle ser........feil
så lenge jeg tvangsmedisineres
så blir jeg jo dømt.........syk

jeg ser litt mørkt på å dra helt til trondheim da for å møtes
kanskje du kan komme til levanger litt før møtet om mandagen klokka 12
sånn at vi kan prates litt da

      hilsen trond fossum

brev fra kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger

jeg får tilsendt brevet idag
fra styggemannen selv...Trond Peder Nilsen
i kontrollkommisjonen for Sykehuset Levanger

Trond Fossum
Blåklokkevegen 16 A
7606 Levanger


DERES KLAGESAK
--------------

Jeg viser til brev mottatt 14.04.14 fra advokatfullmektig Furberg
hvor det ble fremmet klage over tvunget psykisk helsevern

Advokat Leif Strøm er oppnevnt til å bistå Dem i forbindelse med klagesaken
Han blir oppnevt som Deres prosessfullmektig på det offentliges bekostning

Klagesak er berammet til

MANDAG 28.04.14. PÅ SYKEHUSET LEVANGER, PSYK. AVD. KL 12.00


Med hilsen
Trond Peder Nilsen
-------------------------------------------------

ingen bryr seg her om medisineringsvedtaket
og hjelp mot også dette
røverne vil ha sitt psykiske utidig og overtak ifred

samtidig som de opprettholder sin grunnleggende terror
skjuler de også hele sin overgrepsverden med denne medisinen

lørdag 19. april 2014

ny mail til min advokat

Fra: trond fossum (fosum@live.no)
Sendt: 20. april 2014 03:36:48
Til: therese furberg (therese@advokatleifstrom.no)


hallo

takk for respons og brevet til kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
omkring utskriving av tvunget psykisk helsevern

den saken er grei

hva med tvangsmedisineringen da
(etter som jeg har forstått er dette to forskjellige vedtak)
tvangsmedisineringen
som er det største overgrepet mot et menneskeliv
det er jo i hovedsak det jeg vil ha hjelp mot først i første omgang
den grunnleggende injeksjon
som er grunnlaget for alle overgripere i terroren mot mitt liv

hva vil du gjøre med det ?

          hilsen trond fossum
          blåklokkeveien 16 a
          7600 levanger

mandag 14. april 2014

et brev fra min advokat

til
Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
v/adv Trond Peder Nilsen
Postboks 233
7601 LEVANGER

Trondheim 11.04.2014

BEGJÆRING OM UTSKRIVING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN-
TROND FOSSUM F.13.04.1957-ANMODNING OM OPPNEVNING SOM
PROSESSFULLMEKTIG

Undertegnede representerer Trond Fossum

Etter det jeg forstår har Fossum fått depotinjeksjon nå nylig,
den 09.04.2014

På vegne av min klient begjæres med dette
opphør av tvunget psykisk helsevern
og han motsetter seg følgelig forlengelse av det tvungne vernet

Begrunnelse for begjæringen fremsettes i møtet med Kontrollkommisjonen

Da tvangen i seg selv er en betydelig belastning for min klient
ber jeg om at denne begjæring gis høyeste prioritet

Hvis min klient har rett så vil han etter utskrivning bare bli bedre
noe som bør være i alles interesse

Det anmodes videre om oppnevning som prosessfullmektig for Fossum
ved behandling av saken for Kontrollkommisjonen
samt at det gis frafall av bostedsforbeholdet
noe som er forutsetning for at jeg møter sammen med min klient

Det bes om at mitt kontor kontaktes for beramming av møte i Kontrollkommisjonen

Therese Olsson Furberg
Advokatfullmektig M.N.A


-----------------------------------------------------------

verden går framover
den har intet annet sted å gå

onsdag 2. april 2014

endelig respons og svar fra min advokat ))))))))

From: therese@advokatleifstrom.no
To: fosum@live.no
Subject: Bistand
Date: Wed, 2 Apr 2014

Hei Trond.

Beklager for sen tilbakemelding.
Når vil du bli gitt depotinjeksjon neste gang?

Med vennlig hilsen
Therese Olsson Furberg
Advokatfullmektig

--------------------------------

mitt svar tilbake


    RE: Bistand‏

trond fossum

Til: therese furberg

hallo ja

vi er fortsatt venner vi therese he he
jada ingen sure miner her
bedre sent enn aldri
som jeg tidligere har skrevet til advokat leif strøm :

hvis man skal søke fritak fra dette medisineringsvedtaket hos fylkesmannen
en medisin og injeksjon som vel er det mest grunnleggende utidig mot meg og mitt liv
noen har et gedigent overtak på meg med dette

hvis man skal søke om fritak
og likevel beholde mitt førerkort som dem har bundet oppimot medisin
så er det ingenting i veien for samtaler
jeg kan gå til samtaler hver uke jeg
hvis de argumenterer med syk

alle vet jo og vil se at jeg er et normalt friskt ressurssterkt menneske
som blir utsatt for massive overgrep

så det er ingenting i veien for det
samtaler

det er overgriper selv som er redd for samtaler
de vil bare ha medisin og sprøyte dem
som skal forsøke skjule alle overgrep

neste injeksjon er 9 april 2014

      hilsen trond fossum

lørdag 29. mars 2014

hva er hensikten

 til advokat leif strøm

 hallo

viser til dine tidliger mail den 16 februar 2014
hvor du stiller deg som min advokat
og ny mail en måned etterpå den 16 mars 2014 der du ikke kan være min advokat
pga stor arbeidsmengde ved ditt kontor
men tilbyr meg en advokat Furberg istedet som du nylig har tilsatt
noe jeg bekrefter meg enig i

så går det nye måneder
jeg hører ingenting
bare denne evigvarende korrespondansen dere gjennom tiår
har opprettholdt overgrepa med
og som dere hele tida henviser til og gjengir i deres brev
ikke alt men det dere først siler ut

hva er hensikten

å opprettholde de grusomme overgrep alle etterhvert vet om
er ikke dette straffbart da

det spiller jo ingen rolle her hvilken advokat jeg får
der alt likevel ser ut til å være en del av det samme offentlige overgrepsmaskineriet

ber igjen om nødvendig bistand
å få slutt på de psykiske overgrep tvang og injeksjon
mot et normalt frisk ressursterkt menneske
.................................det er bare det jeg ber om

                 hilsen trond fossum

tirsdag 25. mars 2014

den trenerende advokat

for 27 år siden startet min søken etter hjelp og juridisk bistand
med en advokat som trenerte saken
og hindret meg hjelp i hele tre år før han forsvant

nå 27 år etterpå avsluttes alt med en maken trenerende advokat
som også hindrer hjelp
og fortsetter opprettholdelsen av de grusomme overgrep alle vet om
dette er også straffbart

har enda ikke møtt på en troverdig tillitsvekkende advokat
som er ute etter å hjelpe

hele dette overgripende maktapparatet
opprettholdes ved hjelp av også advokater

------------------------------------------------------------

jeg ønsker bare......å bli fri  tvangen injeksjonen røver og overgrep
det er bare det jeg ønsker

mandag 17. mars 2014

de fortløpende brev fra advokat vedrørende tvang

til trond fossum     
16 februar 2014

Beklager sent svar, jeg stiller gjerne som din advokat på nytt.
Dette blir en ny sak
og det burde derfor ikke være fare for at det skulle bli problemer med fri rettshjelp.

Gi meg beskjed når det blir aktuelt
og videresend de meldinger og/eller brev du får i forbindelse med saken

 
---------------------------------------------- 


til Trond Fossum
16 mars 2014

Mail:fosum@live.no

Deres ref:

VEDRØRENDE TVANG

Det vises til din mail av henholdsvis 14.og 16.februar d.å.

Det beklages sterkt at det har tatt lang tid før tilbakemelding
noe som skyldes stor saksmengde ved mitt kontor.

Jeg har imidlertid tilsatt advokatfullmektig
Therese Olsson Furberg, nylig.

Dersom du aksepterer at Furberg bistår deg i saken,
overlates saken til henne.
Furberg mottar selvsagt veiledning fra min side

Dersom du ikke ønsker bistand av Furberg
må jeg desverre be deg engasjere annen advokat i saken.

Din tilbakemelding avventes

med vennlig hilsen

Leif Strøm
Advokatmitt svar tilbake

Til: Leif Strøm

hallo
advokat meg her og advokat meg der
advokat Furberg
samme det vel
håper hun  har litt peiling og innsikt da
iform av mine tidligere innsendte opplysninger
og mere er det å hente
mye mere
så håper hun også har energi inntakt
og håper på bistand og hjelp
mot overgrep tvang og medisinering mot et normalt friskt ressurssterkt menneske
gjennom tredve år
mye alvor å ta fatt på

                               hilsen trond fossum

tirsdag 18. februar 2014

ny mail til min advokat

18 februar 2014

hallo igjen

hvis man skal søke fritak fra dette medisineringsvedtaket hos fylkesmannen
en medisin og injeksjon som vel er det mest grunnleggende utidig mot meg og mitt liv
noen har et gedigent overtak på meg med dette

hvis man skal søke om fritak
og likevel beholde mitt førerkort som dem har bundet oppimot medisin
så er det ingenting i veien for samtaler
jeg kan gå til samtaler hver uke jeg
hvis de argumenterer med syk

alle vet jo og vil se at jeg er et normalt friskt ressurssterkt menneske
som blir utsatt for massive overgrep

så det er ingenting i veien for det
samtaler

det er overgriper selv som er redd for samtaler
de vil bare ha medisin og sprøyte dem
som skal skjule alt

            hilsen trond fossum

torsdag 13. februar 2014

den advokat

det blir kanskje ikke noe av å holde på
å rote å søke om hjelp alene
så jeg forsøker å oppnå kontakt med min advokat igjen
etter den bråe avslutning av saken sist

så jeg sender en mail

-----------------------------------

hallo

angående den hjelp mot tvang og psykiatri

viser til min forrige kontakt
og den bråe avslutningen på den sak
som du kanskje husker

da jeg nå er mye mere forberedt enn sist
på disse psykiatriske og røvere
og deres forsøk på å fremme tankemessig og traumer oppimot den hjelpen jeg søker
for å forsøke stikke kjepper i hjula
dette har de gjort før og dette gjorde de siste gang

til sommeren skal dette opp i kontrollkommisjonen igjen
og jeg lurte på om du da også kan være min advokat
eller kanskje før
om det blir trøbbel med fri rettshjelp osv
pga den bråe avslutningen sist
men der var jo en skjellig grunn da

håper på svar

 hilsen trond fossum
        blåklokkeveien 16 a
        7606 levanger