tirsdag 30. juli 2013

brevet til sykehuset levanger

HF Nord-Trøndelag
Sykehuset i Levanger
Psykiatrisk Klinikk
Kirkegt 2
7600 Levanger

MELDING OM BEGJÆRING OM UTSKRIVNING AV TVUNGET PSYKISK
HELSEVERN - TROND FOSSUM F.13.04.1957

Av prosessuelle årsaker er den stevning Trond Fossum har fremmet idag trukket fra videre
rettslig behandling men samtidig har Fossum bedt meg meddele at han nå begjærer seg
utskrevet fra det tvungne psykiske helsevern han nå er underlagt

Da tvangen i seg selv er en betydelig belastning for min klient Trond Fossum ber jeg om at
denne begjæring gis høyeste prioritet

med vennlig hilsen
advokaten

lørdag 27. juli 2013

nytt brev fra min advokat

ny utvikling i saken
----------------------------------------
Trond Fossum
Jeg er nødt til å trekke den stevning jeg har fremmet
Årsaken er at jeg ved en feil trodde 
at Kontrollkommisjonen  både hadde vurdert en begjæring om utskrivning fra din side 
og din klage på fornyet tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.

det viser seg nå at Kontrollkommisjonen bare har behandlet din klage
med andre ord jeg har gjort den feilen at jeg ikke leste vedtaket nøye nok 
før jeg skrev stevning.

men aldri så galt at det ikke er godt for noe
det vi får nå er en ny runde i Kontrollkommisjonen
da jeg ikke regner med at Overlegen er villig til å skrive deg ut.

Fremgangsmåten er nå slik:
1.Du tar kontakt med Sykehuset og muntlig eller skriftlig begjærer deg utskrevet
eller alternativt du overlater til meg å kontakte sykehuset

2.Sykehuset gir et skriftlig svar
hvor det må forventes at de nekter å skrive deg ut
hvis du får dette svaret må du snarest sende det til meg

3.Når Sykehusets svar foreligger sender jeg på dine vegne klage til Kontrollkommisjonen
og denne gang skal jeg sørge for at jeg har anledning til å være tilstede i møtet

4.Etter Kontrollkommisjonens møte vil du enten være en fri mann
eller jeg er klar for en ny stevning til Retten

Men uavhengig av denne ekstrarunden vil jeg gjøre mitt for at tvangsmedisineringen opphører 
i påvente av et endelig svar fra Kontrollkommisjon eller Domstol.

Jeg tar ferie fra og med mandag, men er på plass fra tirsdag 6. august.

Hører derfor gjerne fra deg så snart som mulig
særlig om du selv vil kreve deg utskrevet fra Sykehuset 
eller om du vil jeg skal gjøre det

hilsen advokaten

------------------------------------

mitt svar

hallo
det høres greit ut alt dette
kanskje du kontakter sykehuset og krever meg utskrevet
ligger litt mere autoritet i deg liksom enn i usle meg
håper å høre fra deg etter svar fra sykehuset

                                trond fossum

mitt svar på nok ett styggbrev fra fylkesmann

fmntpost@fylkesmannen.no

ang deres korespondanse‏
-----------------------------------------
heisan

har i løpet av også det siste året
skrevet utallige brev og purringer til fylkesmann
om nødvendig bistand mot de psykiatriske tvang og overgrep
mot et psyk friskt menneske gjennom 30 år

der dere helt grusom har oppretholdt djevelskapen
nå gjennom tiår
med deres stadige finurlige brev i min postkasse
alt anna enn hjelp

idag får jeg ett nytt brev fra dere
der dere henger dere opp i mitt krav om ny behandler for flere måneder siden
og som er en konsekvens av deres manglende hjelp og overgrep

det verste er at dere gir heller ikke hjelp mot disse overgrep

alt blir jo overgrep her

helt tilslutt
jeg vil IKKE ha flere av deres brev i min postkasse

            trond fossum
            blåklokkeveien 16 a
            7600 levanger

søndag 21. juli 2013

mens vi venter på stevningen

mens vi venter på stevningen
så skal min advokat søke fylkesmannen om fritak fra tvangsmedisineringen

da disse psykiatriske røvere  er noen luringer
de har to vedtak her
ett for tvangen som stevninga gjelder
dette vedtaket kalles
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
som gir dem rett til å tvangsbehandle
og  det andre vedtaket er ett tvangsmedisineringsvedtak som da fortsatt gjeder

noen har bukta og begge endene her

onsdag 17. juli 2013

alene

nå er jeg ferdig å sløse energi på advokat sak og stevningen
nå får jeg bruke all tid og energi framover på mitt forsvar
mot det overgripende psykiske helsevern

forstår jo etterhvert her at jeg står alene

selvsagt tror jeg på advokaten min
men jeg er ikke naiv da
har sett nokk av advokater og røvere gjennom tiår
som alle har dratt i røver og retning

men neida denne gang er han sikkert grei han
advokaten
ikke verre enn noen andre som jeg pleier si he he

stevningen

stevning til inntrøndelag tingrett
fra min advokat
--------------------------------

saksøker : trond fossum
prosessfullmektig : advokaten
saksøkte : staten v/ helsedepartementet pb 8011 dep 0030 oslo 
prosessfullmektig : regjeringsadvokaten pb 8012 dep 0030 oslo

saken gjelder : rettslig overprøving av vedtak
om tvangsinnleggelse i psykiatrisk sykehus

jeg (advokaten) melder meg som prosessfullmektig for trond fossum

kontrollkommisjonen for sykehuset levanger fattet 24.06.2013 
vedtak om fortsatt tvunget psykisk helsevern
men ikke ut over 18.07.2014
uten ny vurdering og nytt vedtak fra kontrollkommisjonen

da undertegnede ikke hadde anledning til å møte 
ved kontrollkommisjonens behandling av saken
valgte fossum å møte uten advokat
------------------
slik var det no ikke helt da
jeg ringte og fikk beskjed om å ikke møte
og avvente vedtaket og klage på dette
og så ringte jeg til advokaten som var ening i dette
rett skal være rett
-------------------------
det er overnevnte vedtak som her søkes overprøvd

med hjemmel i lov om psykisk helsevern §7-1 reises sak for inntrøndelag tingrett
vedrørende krav om opphør av tvunget psykisk helsevern jfr tvisteloven kap.36

fossum har vært kontinuerlig underlagt tvunget psykisk helsevern i snart 5 år
siden 18.07.2008
og har vært under en eller annen form for psykisk behandling i en 20 års periode
----------------
dette som det her kaller psykisk behandling
er grufulle overgrep fra et helt samfunn bande og røvere
som skal fremme alibiet for den samme bande
som gjennom tiår har jakta på meg med denne tvang og psyk sprøyte og injeksjon
som disse røvere desperat forsøker skjule alle sine overgrep med
dette er det de kaller psyk behandling (
------------------------------
fossum opplever tvangen som en betydelig merbelastning i seg selv
og siden han i lengre periode har vært underlagt tvang uten døgnopphold
synes det som om det er på tide at han får sjansen til å prøve seg i samfunnet
uten å være underlagt tvang
-----------------------------------
å få sjansen til å prøve seg i samfunnet......
hva kan man si til dette da
synes jeg prøver meg hver dag jeg ikke pga men på tross av
-------------------------------------------
2. rettlige anførsler

2.1 alvorlig sinnslidelse

fossum er uenig i at han har en alvorlig sinnslidelse som kan gi grunnlag for
bruk av tvang etter psykisk helsevernloven § 3-3 jfr §3-5

2.2 tilleggskriterium : behandlingskriteriet,jf lov om psyk helsevern
§3-3, 1.ledd pkt. 3a

behandlingskriteriet

han er videre uenig i at ytterligere tvangsmedisinering vil føre til
en bedring av hans psykiske helsetilstand
da tvangen i seg selv er det han reagerer mest negativt på
------------------------------------------
en bedring av hans psyk helsetilstand..............
føler meg som psyk syk her
--------------------------------
2.4 frivillig psyk helsevern jf lov om psyk helsevern §2-3, 1.ledd pkt 1

det hevdes at sykehuset ikke har klart å oppnå noen form for samarbeid med fossum
og at deres ulike forsøk ikke har ført frem
-----------------------
det er jo ikke sykehuset som har prøvd å oppnå kontakt og dialog
men JEG
og sykehuset som står og avviser
gjennom tiår
alle sammen snur alt på hodet her
-------------------
samtidig opplyses at det er oppnådd en behandlingsmessig kontakt med fossum
med grunnlag i et samarbeid med brøset og fossums fastlege
-----------------------------------
behandlingsmessige kontakten med brøset
alt er deres trusler
med deres forfølgende politi og påfølgende innesperring tvang og sprøyte
dette kaller advokaten for behandlingsmessig kontakt
min fastlege vet jeg ikke hvem er
har aldri hatt behov for lege
-----------------------------------------------
men dette betyr nettopp at det ikke er umulig å samarbeide med fossum
men at sykehusets folk ikke har klart det
dette sier mer om manglende kommunikasjonskompetanse hos sykehusets folk 
enn hvor vanskelig fossum er
------------------------------------
hvordan skal man samarbeide da
med disse røvere som kjemper desperat mot ett mål
den psyk tvang og injeksjon i min kropp for å skjule de grufulle overgrep
nå gjennom tredve år
det er intet samarbeid som skal til her
det er ikke jeg  som skal dialogisere lenger med disse overgripere
som jeg har prøvd gjennom 30 år og utmatta meg totalt
nå er det  påtalemakten som skal kommunisere
-------------------------------
det er med andre ord ikke nok at man har forsøkt med frivillige tiltak
man må også finne en fremgangsmåte som fungerer
noe som fastlegen og brøset-i motsetning til sykehuset-tydeligvis har oppnådd

2.5 helhetsvurdering jf lov om psyk helsevern §3-3,1.ledd pkt

under den forutsetning at retten kommer til at vilkårene for fortsatt
bruk av tvang er tilstede
vil vi fra denne side hevde at fossum allikevel etter en helhetsvurdering
bør skrives ut

dette begrunnes med at etter så mange år med bruk av tvang og med
feilslåtte forsøk på å få fossum til å samarbeide
er det på høye tid at andre med en annen kommunikasjonskompetanse får slippe til
i den utstrekning fossum i det hele tatt mener han har behov for
videre bistand

3.  prosessuelle forhold

med henvisning til tvisteloven §36-5 ber undertegnede om at saken
berammes snarest og uten videre saksforberedelse

med hjemmel i tvisteloven §36-8 og lov om fri rettshjelp
bes retten om å oppnevne undertegnede som prosessfullmektig for fossum

det bes om at retten settes med 2 fagkyndige meddommere

saksøker vil komme tilbake til evt vitner på et senere tidspunkt
----------------------
vitner he he
det er jeg mot alle her
det har det vært i alle tiår
--------------------------
med forbehold om ytterligere anførsler og bevis nedlegges slik
                      påstand :
trond bjarte fossum begjæring om opphør tvunget psyk helsevern tas til følge

det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis


advokaten
trondheim 15 juli 2013

tirsdag 2. juli 2013

kontrollkommisjonens vedtak

Vedlagt oversendes vedtak fattet i kontrollkommisjonens møte 24.06.13

Med hilsen

H.Tangstad
for Trond Peder Nilsen

alt virker jo så ordentlig her med velvalgte fine ord og formuleringer oppimot syk
som står i en enorm kontrast til disse overgripere på DET planet

År 2013 den 26.06 holdt kontrollkommisjonen møte ved Sykehuset Levanger

Møtet på psykiatrisk klinikk
--------------------------
Til stede fra Kontrollkommisjonen :
Trond Peder Nilsen
Kåre Fossvik
Gunnbjørg Westerfjell
Nina Vesterdal

Til stede fra sykehuset : Overlege Nils Håvard Dahl

Trond Bjarte Fossum f 13.04.57 - 1år forlengelse av tvungent psykisk helsevern
jf.§ 3-8 jf. Forskriftens § 59


så kommer litt bakgrunn omkring det tvungne psykiske helsevernet
og at overlege Huse i råd 11.06.13 har foretatt en redegjørelse som ligger til grunn
for den årlige forlengelse
Et lite utdrag av redegjørelsen :

Pasienten har vært underlagt tvunget psykisk helsevern siden 18.7.08

dette blir jo så feil
de har jo dreve med tvangen siden 1994
da de satte sin første innjeksjon
og brevet fra min avdøde advokat den gangen som gir til kjenne de grusomme
grunnleggende overgrep helt fra starten av

------------------------------------------------------------

Per Sørum
Advokat
Møterett for Høyesterett

TROND BIARTE FOSSUm F. 13 04 I9S7

På vegne av Tond Biarte Fossum vises  det til hans klage av 6.d.m. over tvangsinnlegg-

elsen i medhold av lovens § 5, 3.d.m.


Jeg hadde idag en samtale med Fossum på sykehuset.Han opplyste at han etter inn-

leggelsen ikke hadde blitt medisinert.På bakgrunn av dette og min samtale med ham,vil

det bli hevdet at han under ingen omstendighet går inn under grunnvilkårene i §5 i lov

om psykisk helsevern-alvorlig sinnslidelse


Isolert sett vil jeg derfor hevde at det vil være et misbruk av loven å bruke den i hans

tilfelle.


Fossum er imidlertid innforstått med at han trenger hjelp fra sosialkontoret til å skaffe seg

ny bolig.Jeg sender derfor kopi av dette brev til steinkjer kommune,sosialkontoret,med

anmodning om at så skjer

                         med hilsen
                         Per Sørum

--------------------------------------------------------------


redegjørelsen fortsetter :
kontrollkommisjonen har etter dette i møter tatt stilling til det tvungne vernet årlig

sannheten er jo at kontrollkommisjonen nå gjennom 30 år grusomt har oppretthold
de psykiatriske overgrep mot meg som frisk normal ressurssterkt menneske
og dreve fram det psykiatriske terrorgrunnlaget for hele samfunn og bande
slik det er drevet gjennom tiår i angrepet på mitt overtak og liv

Pasienten er for tiden underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
jf.§§ 3-3 og 3-5 i PHVL
og videre
pasienten er velkjent fra psykiatrisk avdeling gjennom 20 år
og har en kjent paranoid schizofreni

og videre den samme vrangframstillende  historikken :

der de gjennom grusomme overgrep har aliert seg med
Regional Sikkerhetsavdeling Brøset og at jeg fungerer innenfor en avtale med disse
og fastlege

jeg har en fastlege ja
men jeg har aldri vært i kontakt med
av den enkle grunn
jeg er ikke syk

har ingen avtale med noen av disse
unntatt deres trusler med de grunnleggende overgrep politi tvang og injeksjon

Det er vurdert at kontakt med sykehuset imot pasientens ønske 
kun vil provosere pasienten 
og sannsynligvis virke ødeleggende for et fungerende oppfølgings-system

Dette er jo Så vrangframstillende
i møte med kontrollkommisjonen i 2009
la jeg fram for disse att jeg gjerne kunne møte opp til sykehuset for jevnlige samtaler
og dialog
som ett alternativ til tvangen
men dette ble totalt avvist

ifjor bestillte jeg meg time på psykiatrisk poliklinikk selv for å få til en dialog
oppimot denne tvangen
men denne behandler bare avvikler dette etter 3 -4 timer
med sine påfølgende vrangframstillinger
som i dette vedtaket

de er bare SÅ avhengig av tvangen og sprøyta for å skjule hele overgrepshelvete


så er det Vurderingen :

Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og hovedkriteriet er dermed oppfyllt
Frivillighet vurderes ikke lenger som hensiktsmessig
da gjentatte tidligere forsøk med frivillig behandling ikke har ført fram

dette er så feil
de er jo ikke inntressert i å behandle
av den enkle grunn
det er ikke noe å behandle

Og at pasienten ikke har noen innsikt i sin sykdom og behov for
regelmessig antipsykotisk medisinering

å kjøre et frisk ressursterkt normal menneske i senk på denne måten
de kan jo skrive hva de vil her

Og at pasienten uten behandling med antipsykotisk medisinering
vil få sin tilstand vesentlig forverret (psykotisk med alvorlig symtomatologi)
Behandling underlagt tvunget psykisk helsevern 
vurderes å redusere pasientens risiko for vold gjennom antipsykotisk effekt
Etter vår vurdering er derfor det negative behandlingskriterium
og farekriteriet oppfyllt

Så kommer konklusjonen og att vilkårene er tilstede osv osv
og forlengelse av psykisk helsevern
beslutningen er fattet 11.6.13

Overlegens redegjørelse og vedtak ble 19.06.13 oversendt pasienten
med oppfordring om å uttale seg isaken
Pasienten har ikke latt høre fra seg

Selv om jeg ringte dit og fikk beskjed om ikke å møte
men heller klage på vedtaket
noe jeg gjør

det samme vrangframstillende

Så kommer avsluttningen
med den samme vrangframstillende historikk mot syk
og at tvang og sprøyte er den klart beste løsningen for pasienten

Dette er jo den beste løsning for overgriper
som slik forsøker skjule hele sitt overgrepshelvete

og at helt til slutt at vilkårene er tilstede 
og att kontrollkommisjonen enstemmig samtykker i forlengelsen av vernet med 1 år

Trond Bjarte Fossum f. 13.04.57 undergis fortsatt tvunget psykisk helsevern
men ikke ut over 18.07.14 uten ny vurdering og nytt vedtak fra kontrollkommisjonen

Trond Peder Nilsen

---------------------------------------------------

det blir jo så totalt meningsløst å sitte å kommentere alt
disse overgripere hele tiden vrangframstiller oppimot syk

noen må før eller siden skjære gjennom her
og avslutte denne ekstreme galskapen
som gjennom tiår klarte å framprovosere mine par forsvarshandlinger

Er det noe rart folk forsvarer seg mot dette ekstreme da